“Semalt” “Youtube” wideolaryny gyrmagyň dürli usullaryny hödürleýär

Birnäçe “YouTube” ýa-da “DailyMotion” wideolaryny nädip döwmeli? Dürli web ussatlary, maglumat analitikleri we programmistler tarapyndan berilýän esasy soraglaryň biri. “YouTube” wideolaryny awtonom ulanmak üçin gyrmak isleseňiz ýa-da ajaýyp “YouTube” remiksini döretmek isleseňiz, ygtybarly “YouTube” skripkasyny saýlamaly bolarsyňyz. Internetde dürli wariantlar bar, ýöne iň ajaýyp YouTube gyryjy programma üpjünçiligi aşakda agzalýar.

1. “SaveVid”

“SaveVid” ulanmak aňsat “YouTube” skraperi we ulanyjy üçin amatly interfeýsi bar. Bu guraly göni “SaveVid.com” -dan göçürip alyp bilersiňiz we birnäçe ses we wideo faýly nyşana almak üçin ulanyp bilersiňiz. Diňe gyrmak isleýän YouTube wideoňyzyň URL-sini göçürip göçürip almaly we Downloadüklemek düwmesine basmaly. Göçürip alanyňyzda, “SaveVid” çykyş faýlyň görnüşini saýlamagyňyzy haýyş eder. Bu programmany beýleki “YouTube” programma üpjünçiliginden has gowulaşdyrýan birnäçe wariant we aýratynlyk bar. “YouTube” -dan başga-da, bu gyryjy bilen “DailyMotion”, “Break”, “Metacare”, “MySpace”, “Veoh”, “Facebook”, “Revver”, “Vimeo”, “Blip.tv”, “Funny Or Die” we “Megavideo” wideo faýllaryny gyryp bilersiňiz.

2. KeepVid

“SaveVid” ýaly, “KeepVid” interaktiw wideo gözlemek hyzmatydyr. Bu gurallaryň ikisiniň hem meňzeş aýratynlyklary we opsiýalary bar we YouTube wideolaryny birnäçe gezek basmak bilen aňsatlaşdyrýar. Youtube URL-ni gözleg meýdanyna göçürip almaly we faýl formatyny we hilini saýlamaly bolarsyňyz. Bu maglumat girizilenden soň, KeepVid derrew YouTube wideolaryny göçürip alar ýa-da gyrar we hiline zyýan bermez.

3. Zamzar

Zamzaryň ýokardaky iki guraldan tapawutly işleýändigini aýdyp bileris. Wideo faýllary dürli faýl görnüşlerine öwürmäge ukyply we YouTube we DailyMotion faýllaryny gyrmak üçin giňden ulanylýar. URL-ni diňe berlen ýere göçürip göçürip almaly we faýl formatyny saýlamaly. Iň oňat goldaýan faýl formatlary MOV, MP4, WMV we FLV. Talaplaryňyza baglylykda bu formatlaryň islendigini saýlap bilersiňiz we netijäni almak isleýän ýeriňize e-poçta belgiňizi goýup bilersiňiz. Iň soňky ädimde, Öwürmek düwmesine basmaly, Zamzar bolsa YouTube ýa-da DailyMotion wideoňyzy sanlyja sekundyň içinde gyrar. Gyrylan faýl soňra ulanyjynyň e-poçta adresine iberilýär we derrew göçürip alyp bolýar.

4. “YouTube” üçin “VideoDownloader” (“Chrome giňeltmesi”)

“VideoDownloader”, “Chrome” ulanyjylary üçin ajaýyp “YouTube” skraperi. Ulanyjy üçin amatly interfeýsi bilen iň meşhurdyr we gurmak aňsat. Mundan başga-da, bu giňeltme ähli operasiýa ulgamlaryna laýyk gelýär. Diňe göçürip alyp, YouTube wideoňyzyň URL-sini goýmaly. Indiki ädimde, Downloadüklemek düwmesine basyp bilersiňiz, gyrylan wideo gaty diskiňize ýazdyrylar.

5. Vükleýji

Iň soňkusy, iň azyndan, VDownlaoder ähli web brauzerlerine laýyk gelýän mugt hyzmatdyr. Iň güýçli we meşhur “YouTube” gyryjylardan biridir we Facebook, Vimeo, Veoh, YouTube, DailyMotion, Blip.tv we MegaVideo-dan galan mazmuny, suratlary we wideolary göçürip almaga mümkinçilik berýär.

mass gmail